Басты » Ассоциация туралы » Басқару органдары » Ассоциация кеңесі

"Қазақстанның Интернет Ассоциациясы" ЗТБ кеңесі

 

Ассоциация кеңесі «ҚИА» ЗТБ басқармасының алақалы органы болып табылады.

 

Мүшелердің жалпы кеңесі Ассоцияция кеңесі мен Ассоциация президентін 3 жылдық мерзімге – Мүше -  заңды тұлғалардың жетекші жұмысшылар қатарынан сайлайды. Ассоциация президентінің жанында атқарушы директор жүзінде атқару дирекциясы құрылады.

Жалпы мәжіліс аралығындағы мерзімде Ассоциацияға жалпы жетекшілікті Ассоциация кеңесі жүзеге асырады. Ассоциация кеңесінің мүшелері Ассоциация мүшелерінің жалпы мәжілісінде Ассоциация мүшелерінің Жалпы отырысында белгіленген мерзімге сайланады.

Кеңестің сандық құрамы Ассоциация мүшелерінің жалпы мәжілісінде белгіленеді, алайда 11 мүшеден асып, 5 мүшеден кем бола алмайды. Ассоциация Кеңесіне Ассоциация Президенті  басшылық етеді. Ассоциация кеңесі өз отырыстарын жылына төрт реттен кем өткізбейді. Кеңестің кезектен тыс отырыстары Ассоциацияның кез келген мүшесінің талабы бойынша жүзеге асырылады.

Ассоциация кеңесінің шешімдері , шешімді бір дауыстан қабылдауды талап ететін мәселелерді қоспағанда, дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Ассоциация кеңесінің жұмысы, Кеңес отырыстары, Кеңестің барлық мүшелерінің келісімімен дауыс берулерді қосқанда электрондық тәсілмен өткізіле алады.

 

Ассоциация кеңесінің қызметі

 

Ассоциация кеңесінің құзыретіне келесі мәселелерді шешу кіреді:

  1. бағдарлама жобаларын әзірлеу мен бекіту, Ассоциация жұмысының жоспарын бекіту;
  2. кезекті және кезектен тыс Ассоциация мүшелері жалпы отырыстарын шақыру;
  3. Ассоциация мүшелері жалпы отырысы шешімдерінің орындалуына бақылау;
  4. бюджетті, штаттық кестені, шығындар сметасы, Ассоциация президентінің еңбек ақысын төлеу шарттарын, атқару органы жұмысшыларының еңбек ақысын төлеу ережелерін, есептік саясатты, Ассоциация жұмысының құқықтық аспектілерін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;
  5. атқару органдарының қызметкерлеріне қаржыландыру көздеріне қарамастан шетелдік іссапарларға рұқсат беру;
  6. Ассоциация мүшелері жалпы отырысының дербес құзыретіне кірмейтін мәселелерді шешу;
  7. Жарғының 6.1 тармағын бұзған жағдайда Ассоциация мүшелеріне ескерту жариялау;
  8. бір жыл ішінде Жарғы қайталап бұзған жағдайда Ассоциацияда мүшелікті жою.

 

Ассоциация Кеңесі құрамында 5 адам:
Сабиров Ш.У., Покусов В.Лоскутов И., Алабугин С.Г., Сугралинов Д.С.

Тексеру комиссиясының төрағасы Бачикалов А.В.
Ревизиялық комиссияның мүшелері Вайцман В., Шишкин Л.

 

Президент
Сабиров Шавкат Умарович
«Kazinter Systems Solutions» ЖШС Бас директоры,
тел +7 (727) 273-2463 жұм.
E-mail: ssabirov@iak.kz

 

Әкімшілік және ұйымдастырушылық мәселелер бойынша вице-президент
Алабугин Сергей Геннадьевич
E-mail: s.alabugin@softdeco.com

Даму бойынша вице-президент по развитию
Сәрсенов Әділбек Ғазизұлы

 

Әлеуметпен байланыс бойынша вице-президент

Сугралинов Данияр Саматович
«Kaznetmedia» компаниясының бизнесін дамыту бойынша директор
E-mail: sugralinov@gmail.com